Election Information

2024

Board of Directors Elections

The next directors election is scheduled for Saturday, May 4, 2024. The District will establish the polling place(s) for the election, which will be provided in the Notice of Election.

Applications for a place on the ballot may be filed from January 17, 2024, to 5:00 p.m. local time on February 16, 2024. For information about the requirements for filing for candidacy for a position on the Board, please visit the Texas Secretary of State’s candidate website, at https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

NOTICE OF DIRECTORS ELECTIONEarly Voting Roster (EVPP & BBM)ORDER CANVASSING RETURNS AND DECLARING RESULTS OF DIRECTORS ELECTION

Elecciones de la Junta Directiva

La próxima elección de directores está programada para el sábado 4 de mayo de 2024. El Distrito establecerá el(los) lugar(es) para la elección, los cuales serán provistos en el Aviso de Elección.

Las solicitudes para un lugar en la boleta de votación pueden presentarse desde el 17 de enero de 2024 hasta las 5:00 p.m. hora local del 16 de febrero de 2024. Para obtener información acerca de los requisitos para presentar la candidatura para una posición en la Junta, sírvase visitar ele sitio web del candidato del Secretario de Estado de Texas en https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

AVISO DE ELECCIÓN DE DIRECTORES

Các Cuộc Bầu Cử Ban Giám Ðốc

Cuộc bầu cử các giám đốc tiếp theo dự kiến được tổ chức vào thứ Bảy, 4 tháng Năm, 2024. Cơ Quan sẽ thiết lập (các) địa điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử, và thông tin về địa điểm bỏ phiếu sẽ có trong Thông Báo Bầu Cử.

Thời gian nộp đơn xin ghi tên trên lá phiếu là từ ngày 17 tháng Một, 2024 đến 5 giờ chiều giờ địa phương ngày 16 tháng Hai, 2024. Ðể biết thêm thông tin về các yêu cầu nộp đơn tranh cử cho một ví trí của Ban, vui lòng ghé thăm website ứng cử viên của Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas tại https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

THOÂNG BAÙO VEÀ CUOÄC BAÀU CÖÛ CAÙC GIAÙM ÑOÁC

董事會選舉

下一次董事選舉定於 2024 年 5 月 4 日(週六)舉行。本區將為選舉設立投票所,具體詳見選舉通告。

提交參選申請的期限為 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 2 月 16 日當地時間下午 5:00。如需了解申請董事會席位候選資格的要求,請瀏覽 Texas 州州務卿候選人網站:https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml

董事選舉通告
Dark ModeLight Mode